Regulamin Konkursu „Zgarnij donicę za 1 zł!”

Tagi: donice, konkurs,

Czerwiec 15, 2018


Regulamin Konkursu „Zgarnij donicę za 1 zł”

Zasady Ogólne:

1. Dane Organizatora Konkursu: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubiskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
2. Fundatorem nagród jest: Terra Group, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, powiat Zielona Góra, woj. lubuskie, wpisana do CEIDG pod nazwą Terra Group – Bogusław Albinowski.
3. Dane mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest zakup dowolnej donicy ze sklepu internetowego www.makeithome.pl, również tych objętych promocją, wykonanie zdjęcia przedstawiającego obsadzanie donicy wraz z ojcem, oraz dodanie zdjęcia w formie komentarza do postu konkursowego.
6. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiada konto na portalu społecznościowym Facebook i nie jest to konto fikcyjne.
7. Kontakt z Organizatorem odbywa się poprzez portal Facebook lub poprzez adres e-mail: eliza@makeithome.pl lub e.sklep@makeithome.pl
8. Ze Zwycięzcą Konkursu Organizator będzie kontaktować się w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
9. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie do 7 dni od wiadomości kontaktowej. Odpowiedź powinna zawierać numer konta bankowego Zwycięzcy.
10. Organizator dokona przelewu bankowego na wskazane przez Zwycięzcę konto bankowe.

Warunki uczestnictwa:

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a) w czasie trwania Konkursu dokonać zakupu dowolnej donicy z oferty sklepu internetowego Make it Home, również tych objętych promocją.
b) dodać w formie komentarza do postu konkursowego zdjęcia przedstawiającego obsadzanie zakupionej donicy wraz z ojcem.
2. Dodanie komentarza przez Uczestnika Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na uczestnictwo w Konkursie.
3. Na Konkurs składa się jeden etap, po którym nastąpi wyłonienie jednego Zwycięzcy przez Organizatora, na podstawie najciekawszego zdjęcia dodanego do posta konkursowego.
4. Możliwe jest jednokrotne dodanie komentarza przez jedną osobę.
5. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 15.06.2018 r. o godzinie 12:00.
6. Etap nadsyłania komentarzy kończy się z dniem: 06.07.2018 o godzinie 20:00.
7. Ogłoszenie wyników odbywa się z dniem: 09.07.2018 r. o godzinie 12:00, wyniki zamieszczone zostaną na profilu makeithome.pl na portalu społecznościowym Facebook.
8. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
9. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej Nagrody.
10. Nagrodą w konkursie jest ewkiwalent pieniężny w wysokości rabatu za zakupioną donicę, tak że cena brutto za donicę wyniesie ostatecznie 1 zł.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania komentarza pozostawionego przez Uczestnika Konkursu pod postem konkursowym na wszelkie sposoby, w tym jako narzędzia marketingowe, informacyjne, promocyjne, reklamowe czy każde inne możliwe materiały mogące posłużyć za promujące Organizatora Konkursu.

Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora na stronie www.facebook.com/MakeItHomePL/
3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane do galerii nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z 3 dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby użyte przez niego treści, grafiki i/lub linki naruszały prawa osób trzecich.
7. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Uczestnik konkursu został o tym poinformowany przez Organizatora Konkursu i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Terra Group – Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@terra-pl.eu
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące partnerami konkursu, programu
5) dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody
6) Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
7) Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w Konkursie

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Konkursie.


Comments

comments

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis
W miniony weekend mieliśmy wspaniałą okazję spróbować pysznych dań i…